Sprawozdanie z realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego pozyskała fundusze z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Za pozyskane środki zakupione zostały sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii wykorzystujące TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w wysokości 43750 złotych, w tym:

 • Pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
 • Pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;
 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 • Laptop niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

1. Uczestniczenie przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TI w nauczaniu:

Sześcioro nauczycieli Szkoły wzięło udział w okresie od 5 października do 1 grudnia 2023 w Projekcie „Lekcja: Enter”, który wspiera rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli.

Oprócz tego nauczyciele wzięli udział w szkoleniu pt. „TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I-III”.

W naszej szkole odbyło się także szkolenie RP w zakresie stosowana monitorów interaktywnych z oprogramowaniem wspomagającym, przeprowadzone przez wicedyrektora p. Roberta Łaszczewskiego.

2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a) Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

Powołano także zgodnie z wymaganiami międzyszkolną sieć współpracy. Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

Nasza szkoła w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu porozumiała się ze Szkołą Podstawową we Wrzesinie oraz Szkołą Podstawową w Nowym Kawkowie. W czasie roku szkolnego 2022/2023 odbyły się cztery takie spotkania, w których uczestniczyli e-koordynatorzy z naszych szkół. Podczas zebrań międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu omówiono plany prac zespołów, opracowano harmonogram spotkań, wymieniano się doświadczeniami w stosowaniu TIK w nauczaniu, ustalono terminy lekcji otwartych, wymieniono się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji otwartych, dokonano analizy scenariuszy lekcji oraz podsumowano roczną pracę nad programem „Aktywna tablica”.

Terminy spotkań: 19.01.2023, 09.03.2023, 31.03.2023, 29.08.2023

E-koordynatorami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy są:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego, który reprezentuje e-koordynator p. Jerzy Kornas.
 2. Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, którą reprezentuje e-koordynator p. Alicja Skorupska.
 3. Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie, którą reprezentuje p. Jolanta Ryba.

b) Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

W naszej szkole odbyły się dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem sprzętu, który szkoła zakupiła w ramach programu „Aktywna tablica”:

Lekcje te przeprowadzono w obecności zaproszonych gości, w tym e-koordynatorów z międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Nauczyciele z naszej szkoły opublikowali dwanaście scenariuszy lekcji na platformie https://lekcjaenter.pl/ oraz na potrzeby międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK na stronie szkoły.

2. Wyznaczenie szkolnego koordynatora do koordynowania działań w zakresie TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego

Do realizacji tego programu w naszej szkole utworzono zespół samokształceniowy ds. stosowania TIK w szkole, a także powołano e-koordynatora tego programu, którym został p. Jerzy Kornas. Zespół zaś tworzą:

 1. Jerzy Kornas – przewodniczący
 2. Kinga Kowalska
 3. Katarzyna Popławska
 4. Joanna Lewicka
 5. Katarzyna Pilecka
 6. Aleksandra Klisz-Przerwa
 7. Magdalena Kobiałko-Nowak

3. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej pięciu godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Po rozmowach z nauczycielami członkowie zespołu stwierdzają, że wszyscy nauczyciele korzystają z TIK na zajęciach edukacyjnych. Z rozmów wynikło, że większość nauczycieli minimum na jednych zajęciach tygodniowo korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym z monitorów interaktywnych czy oprogramowania do terapii czy robotów Photon. Liczba tych zajęć zdecydowanie przekracza liczbę 5 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu.

Nauczyciele bardzo często wykorzystywali tablicę interaktywną do wprowadzenia nowego zagadnienia, podsumowania materiału z działu, sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów przed sprawdzianem, pracą klasową.

4. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Stosowanie TIK w szkole w dużym stopniu zmieniło metody pracy nauczycieli. Nauczyciele bardzo chętnie stosują tablice interaktywne i inne narzędzia TIK w procesie dydaktycznym. Natomiast specjalistyczne oprogramowanie, takie jak: Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet Ekspert mTalent, Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent, wykorzystywane na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach, sprawiają, że specjalista i terapeuta mogą efektywniej wykorzystywać czas pracy z dzieckiem. Na zajęciach z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są także stosowane roboty Photon. Photon to zabawka która rozwija swoje możliwości razem z Twoim dzieckiem. Robot posiada interaktywną historię, która motywuje dzieci do eksperymentowania i zabawy z robotem – ten, dzięki działaniom dziecka, otrzymuje nowe funkcje i możliwości. Photon jest wyposażony w nowoczesną technologię, potrafi reagować na wiele bodźców zewnętrznych, a dzięki dedykowanej aplikacji, pomoże dzieciom rozwinąć wyobraźnię, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, oraz nauczy dzieci podstaw programowania.

Nauczyciele także wykorzystują własne materiały do wprowadzenia nowych zagadnień podczas lekcji, podsumowania działu, itp. Dzięki temu lekcje i zajęcia specjalistyczne stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczą się z wykorzystaniem TIK, nawet ci słabsi, są bardziej aktywni i chętniej pracują podczas lekcji. Dzięki temu szybciej się uczą i lepiej przyswajają trudne zagadnienia.

5. Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

Pewnym problemem w realizacji programu był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów oraz nauczycieli w pracy z wykorzystaniem technologii TIK. Niektóre zadania wymagały od uczniów i kadry nauczycielskiej poświęcania większej ilości czasu w celu usystematyzowania podjętych działań. Jednak w miarę pracy z tą technologią i nabieraniem doświadczenia oraz umiejętności w obsłudze sprzętu, jak i odpowiedniego oprogramowania, praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

Należy stwierdzić, że nowoczesne technologie zwiększają motywację uczniów i nauczycieli oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacyjnym. Efekty używania technologii TIK są bardzo pozytywne. Wprowadzenie technologii TIK przenoszą cały proces dydaktyczny w zupełnie inny wymiar edukacyjny, a nasza szkoła dzięki programowi Aktywna Tablica wkroczyła w erę szkoły cyfrowej na miarę XXI wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*