Rekrutacja

Przejdź do strony z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Przedszkola Samorządowego

Do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:

  • dzieci siedmioletnie (obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);
  • dzieci w wieku 6 lat na wniosek rodzica (jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego albo poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole).

Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (rodzice wypełniają i składają w sekretariacie szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy I oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata).

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Świątki.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 19 lutego 2024 roku (Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

Do wniosku załącza się:

  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. zarejestrowanie bezpośrednie kandydata w sekretariacie szkoły;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.02 – 08.03.2024
2 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Świątki do 15.03.2024
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2024
4 Potwierdzenie przyjęcia przez rodzica kandydata 25.03 – 28.03.2024
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29.03.2024

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji PDF
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji PDF
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu PDF
DOC
Zgłoszenie dziecka do klasy I PDF
DOC
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata PDF
DOCX