Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Waldemara Hypsia, z którym można się skontaktować poprzez:

  • e-mail: inspektor@cbi24.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.