Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, tel: (89) 61 69 880 wew. 101 , e-mail: szkola@spswiatki.edu.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym możliwy jest przez e-mail: marek.hodowski@swiatki.pl.
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach
mgr Agnieszka Miąsko