Organizacja pracy w świetlicy szkolnej – powrót klas I-III

W związku z powrotem klas I-III do szkoły od dnia 18 stycznia 2021 roku świetlica szkolna będzie pracowała zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 630 do godz.1700
 2. Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, informujemy, że w pierwszej kolejności z opieki mogą korzystać uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu między innymi: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, czekają na dziecko, które przyprowadzi opiekun.
 6. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć będą odkładane w wyznaczone miejsce i dezynfekowane przez pracownika.
 7. W miarę możliwości uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu i będą korzystać z boiska szkolnego na terenie szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
 8. Nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy ma kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka (kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość).
 9. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel- izoluje ucznia w wyznaczonym miejscu (izolatorium) i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
 10. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie pobytu w świetlicy mogą znajdować się na stoliku szkolnym (w czasie pracy) lub w tornistrze.
 12. Sala świetlicowa jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 14. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie nie udostępniają sobie przyborów szkolnych.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w małych grupach z zachowaniem dystansu, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 16. Dostęp do zabawek, gier jest ograniczony. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są niedostępne.
 17. Uczniowie nie korzystają z dystrybutorów wody pitnej.

Kierownik świetlicy
Renata Domin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*