Regulamin „Szczęśliwego numerka”

 1. Szczęśliwy numerek obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego od 1 kwietnia 2016 roku w klasach I-VI.
 2. Szczęśliwy numerek to wygenerowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
 3. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrobienia zadania domowego z poprzedniego dnia.
 4. Punkt 1 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie końcoworocznej.
 5. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem może sam zgłosić się do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisać niezapowiedzianą kartkówkę.
 6. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 7. Szczęśliwy numerek nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
 8. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
  W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
 9. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 10. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
  Szczęśliwy numerek losowany jest za pośrednictwem systemu „Librus” każdego dnia o godz. 2300 i widoczny na kontach uczniów oraz rodziców (również na kontach nieaktywnych).
 11. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy przy pokoju nauczycielskim w widocznym miejscu.
 12. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu, aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*