Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów i rodziców

Egzamin odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021 roku:

 1. 25 maja 2021 r. godz. 900 – I część (język polski)
 2. 26 maja 2021 r. godz. 900 – II część (matematyka)
 3. 27 maja 2021 r. godz. 900 – III część (język angielski)

[WAŻNE!] Wytyczne sanitarne

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • Zdający przynoszą ze sobą Oświadczenie rodzica;
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki;
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłku. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos;
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przed wejściem na salę

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O ustalonej godzinie uczeń wchodzi, według kolejności na liście, otrzymuje kopertę ze swoim nazwiskiem (w kopercie znajdują się naklejki) i zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności ucznia.

Po wejściu na salę

Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawu egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
 2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym sprawdzian,
 3. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

 • I część 120 minut,
 • II część 100 minut,
 • III część 90 minut.

Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W trakcie sprawdzianu nie wolno:

 • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem PZN:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy;
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Oświadczenie rodzica – pomiar temperatury DOC
Instrukcja dla ucznia PDF

Filmy informacyjne

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty zostały wytworzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i są dostępne pod linkiem https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*